نام:
* نام خانوادگی:
* ایمیل:
* آدرس کامل:
* کدپستی:
* تلفن:
شماره اشتراک (مشترکین قدیم):

توجه: برای مشترکان دانشجو، ارسال فتوکپی آخرین کارت دانشجویی، همراه گواهی اشتغال به تحصیل الزامی است.
* اشتراک درخواستی: اشتراک یک ساله با پست عادی و با 20% تخفیف (۱٫۹۲۰٫۰۰۰ ریال)
دانشجویان رشته سینما با پست عادی و با 30% تخفیف (۱٫۶۸۰٫۰۰۰ ریال)
سایر دانشجویان و مشترکان با بیش از پنج سال سابقه‌ی اشتراک با پست عادی و با 30% تخفیف (۱٫۶۸۰٫۰۰۰ ریال)
کتابخانه‌های عمومی کشور با پست عادی و با 15% تخفیف (۲٫۰۴۰٫۰۰۰ ریال)
نهادها و ارگان‌های دولتی و بخش خصوصی با پست عادی و با 10% تخفیف (۲٫۱۶۰٫۰۰۰ ریال)
آمریکا - استرالیا - کانادا - ژاپن ( هزینه پست 700 هزار تومان + 168 هزار تومان اشتراک یک ساله) (۸٫۶۸۰٫۰۰۰ ریال)
اروپا ( هزینه پست 580 هزار تومان + 168 هزار تومان اشتراک یک ساله) (۷٫۴۸۰٫۰۰۰ ریال)
سایر کشورها ( هزینه پستی 460 هزار تومان + 168 هزار تومان اشتراک یک ساله) (۶٫۲۸۰٫۰۰۰ ریال)
* پست: عادی
سفارشی (۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال)
پرداخت توسط:

بانک پارسیان
(با هر كارتی، از هر بانكی می‌توانيد پرداخت کنید)

رهنمای اشتراک آنلاین ماهنامه فیلم 

کارت همه بانک‌ها پذیرفته می‌شود.
اگر از مشترکان خارج کشور نیستید، لطفاً مشخصات را با فونت فارسی وارد کنید.