برای دادن آگهی در فضاهای مختلف تبلیغاتی «ماهنامه سینمایی فیلم» به: info@film-magazine.com ایمیل بزنید
یا با شماره تلفن  66709377 روابط عمومی و تبلیغات ، محمد محمدیان ، تماس بگیرید.

 

با سپاس